ข้อความผิดพลาด

  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

ข้อมูล eBook

ชื่อ: สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

" หนังสือ “สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม” เล่มนี้ เป็น
เอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น (Social and Culture of Local Community)” ของหลักสูตรรัฐประศาสน-
ศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการ นักบริหารและนักพัฒนาซึ่ง
ต้องปฏิบัติงานในชนบท เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคมหรือชุมชน ลักษณะ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท และปัญหาที่แท้จริง เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาสังคมชนบทให้เจริญก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยาเพื่อการ
พัฒนาชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและชนบท การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมชนบททั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมชนบท วิถีชีวิตชนบทและโครงสร้างทางสังคมชนบท ตลอดจน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสังคมชนบท ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน "