ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๑๐๘ คดีฟ้องรัฐวิสาหกิจ

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

108 คดีฟ้องรัฐวิสาหกิจ : คดีจริง น่ารู้ น่าสนใจ ทันกฎหมาย
เกษียณอายุ โกงเงิน ค่าเลิกจ้าง
ค่าชดเชย ค่าเสียหาย เงินทดแทน
ปลอมตั๋ว ปลอมเอกสาร ปลดออก
ยักยอกค่าตั๋ว ยักยอกทรัพย์ สมคบทุจริต
รับผิดในหน้าที่ ละเมิดวินัย ไล่ออก
สารบัญ 108 คดี
1. สมคบกันกล่าวหมิ่นประมาทนายสถานี
2. ขอซื้อที่ดินคืน อ้างว่าไม่ได้ทำประโยชน์ในการรถไฟ
3. เจ้าพนักงานรถไฟนำฝิ่นขึ้นไปบนรถจักร
4. คำร้องส่งทางไปรษณีย์
5. ปลอมตั๋วโดยสารรถไฟจำหน่ายผู้โดยสาร
6. บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดคน
7. เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าประมาท ทำให้เกิดไฟช๊อต
8. สิทธิเรียกทรัพย์สินในการเวนคืนเพื่อใช้ในกิจการรถไฟ
9. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์การรถไฟ
10. ไม่ตรวจตราสายโทรเลขให้อยู่ในความปลอดภัย
11. ความรับผิดชองเจ้าพนักงานโรงแรม
12. เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใช้อำนาจเบียดบังยักยอกทรัพย์
13. ความรับผิดในการเดินสายโทรเลข
14. สั่งอายัดเงินเดือนลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง
15. มีเฮโรฮีนจำหน่าย ถูกจับเมื่อนำขึ้นเครื่องบิน
16. เพิกถอนนิติกรรมการขนส่ง  ใช้สิทธิไม่สุจริต
17. เจ้าพนักงานรถไฟขัดต่อวินัยการทำงาน 
18. ประมาทเลินเล่อกระทำผิดวินัย
19. การดำเนินการสั่งการผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้าง
20. การจ่ายค่าจ้างและเงินสงเคราะห์รายเดือนแก่ลูกจ้าง
21. เงินจัดสรรงบประมาณค่าจ้างของรัฐวิสาหกิจ
22. คุณสมบัติและมาตรฐานในการเป็นรัฐวิสาหกิจ
23. ค่าชดเชยระหว่างที่ถูกเลิกจ้าง
24. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟฟ้า
25. ความรับผิดในทรัพย์สินของการรถไฟ
26. นายไปรษณีย์กักจดหมายยักยอกเงินไว้เอง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
27. จ่ายเงินทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การท่าเรือ เจ้าพนักงานทุจริต
28. พิจารณาสมรรถภาพในการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย
29. ข้อตกลงในการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
30. ค่าตอบแทนพิเศษขบวนการรถไฟและงานขนส่ง
31. สัญญาจ้างลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลา
32. อัตราค่าจ้างของของลูกจ้างขนส่งมวลชน
33. สัญญาจ้างระหวางการโอนในการท่าอากาศยาน  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
34. ไปรษณียภัณฑ์สูญหายไม่มีการประกัน  รับขน ไปรษณียภัณฑ์
35. ประพฤติทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
36. ขับรถโดยพลการจนเกิดเหตุชนกัน ละเมิด
37. ประกวดข้อเสนอปรับปรุงที่ดินของการรถไฟ
38. สิทธิได้รับเงินทดแทนตามคุณสมบัติ
39. พลอยและทับทิมสูญหายในระหว่างพิจารณา ผู้ร้องสอด
40. การท่าเรือประมูลลานพื้นคอนกรีตตลาดคลองเตย
41. ลักสลากกินแบ่งในไปรษณียภัณฑ์ถูกแกะซอง
42. พนักงานการรถไฟยักยอกค่าตั๋วระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
43. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงาน
44. สัญญาจ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลา
45. ขอให้ชำระหนี้อ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
46. ประกันภัยในการส่งสินค้าทางไปรษณียภัณฑ์
47. ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบการขนส่งไม่สุจริต
48. เก็บสินค้าไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บภาษี
49. ส่งไปรษณีย์ไม่พบผู้รับจึงให้แก่บุคคลอื่น
50. พนักงานเก็บค่าโดยสารเรียกร้องสหภาพแรงงาน
51. เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
52. รัฐวิสาหกิจเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐมนตรี
53. สิทธิกลับเข้าทำงานในอัตราที่เคยได้รับค่าจ้าง
54. เลิกจ้างเพราะหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน
55. เหตุเกิดฝ่ายลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดวินัย
56. สร้างรั้วรุกล้ำที่ดินที่เช่าเข้ามา
57. ขับรถยนต์ชนรถโดยสารปรับอากาศ
58. พนักงานของการสื่อสารเปิดเผยความลับให้ผู้อื่นล่วงรู้
59. ขับรถโดยไม่เปิดไฟแสงเขียวที่ด้านหน้า รับขน
60. รับฝากอัญมณีส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศ
61. ข้อตกลงกำหนดเลื่อนวันหยุดประจำปี
62. ทุจริตนำไปรษณียภัณฑ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
63. รับขนของทางทะเลไม่รับผิดความเสียหายของสินค้า รับช่วงสิทธิ
64. ติดต่อกรมเจ้าท่าเพื่อนำร่องเรือบรรทุกสินค้า
65. ผู้รับใบตราส่งรับผิดในการที่สินค้าสูญหาย
66. ยุบเลิกกิจการโดยสาเหตุอันสมควร
67. หลักฐานการขอเบิกเงินระบุชื่อผู้ร่วมโอนสิทธิเรียกร้อง
68. รับฝากสินค้าโดยเก็บรักษาเพื่อบำเหน็จ
69. ผิดสัญญาซื้อขายในคราวก่อนต่างมีวัตถุแห่งหนี้
70. เรียกเก็บค่าบริการจากผู้นำรถมาจอดท่าอากาศยาน
71. ขนส่งสินค้าหลายทอดตามวิธีการรับขนทางทะเล
72. กำหนดระยะเวลาจ้างจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
73. นำเงินค่าตั๋วรถโดยสารเข้าธนาคารช้าไป 1 วัน
74. รัฐวิสาหกิจออกจากงานเพราะอายุครบ 60 ปี
75. ลงโทษปลดออกเมื่อกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
76. ค่าครองชีพสำหรับพนักงานลาออกจากงาน
77. กระทำละเมิดในทางการจ้าง ครอบครองรถยนต์
78. เลิกจ้างเพราะประพฤติส่อไปในทางทุจริต
79. เบิกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
80. รับช่วงโอนกิจการและหนี้สินบริษัทไทยโทรทัศน์
81. อายัดเงินบำเหน็จเนื่องมาจากการลาออก
82. ไม่ยึดถือระเบียบข้อบังคับคำสั่งแบบแผน
83. ค่าชดเชยที่รัฐวิสาหกิจจ่ายแก่พนักงาน
84. จ่ายเงินทดแทนการใช้ที่ดินก่อสร้างเสาไฟฟ้า
85. ออกหนังสือตักเตือนผู้กระทำผิด
86. นัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีคนอนาถา บัญชีระบุพยาน
87. เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
88. ถูกคำสั่งพักงานและงดทำงานล่วงเวลา
89. เวนคืนที่ดินจากราคาประเมินทุนทรัพย์
90. ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ
91. ข้อบังคับลูกจ้างแรงงานตามสภาองค์การ
92. ค่าชดเชยแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ
93. ค่าตอบแทนการทำงานโดยคำนวนตามผลงาน
94. เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมใช้งานไม่ได้ 
95. สิทธิเรียกร้องเอาสินจ้างในการก่อสร้าง
96. สายไฟฟ้าหม้อแปลงทำให้เกิดอันตราย
97. ทำสัญญาซื้อขายลูกเดือยตามกำหนดชำระ
98. รับจ้างขุดดินตามสัญญาว่าจ้าง จัดการสินสมรส
99. สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ
100. ขับรถปั้นจั่นเฉี่ยวลังไม้บรรจุสินค้า
101. ประกวดราคาให้สิทธิเช่าซื้อที่ดิน
102. ความรับผิดในทรัพย์สิน จ้างแรงงาน
103. การจ้างผู้ปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรม
104. เช่าที่ดินตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  ภาระจำยอม
105. ส่งมอบสินค้าสูญหาายไปก่อน
106. ชำระค่าทดแทนที่ดินตามการแก้ไขราคา เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
107. กำหนดค่าทดแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  เวนคืน
108. เอกเทศสัญญาสองลักษณะต่างกัน
พร้อมด้วย
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518